KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

  

 

            Amaçlar                                                            Hedefler

                                                         1- Hastanemizde sunulan hertürlü sağlık hizmetinin hasta

                                                            memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

 1- Sağlık Hizmetlerinde                     

    Kaliteyi Arttırmak                        2- Hastanemizde hasta bekleme alanlarını hastaların ihtiyaçlarını

                                                            karşılayacak şekilde yeniden düzenlemek.

                                                         3- Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını

                                                            uygun şekilde karşılamak.

                                                         4- Hastanemizde kalite çalışmalarına yönelik personel yetiştirerek

                                                            çalışmaların devamlılığını sağlamak.

 

 

                                                         1- Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek

                                                         2- İlin ihtiyacı olan yoğun bakım sevisyesi ve yatak sayısını

2- Hastane İşletmeciliğinde                yükseltmek.

    Verimliliği Arttırmak                    3- Hastaneye ilin ihtiyaç duyduğu yeni bölümler kazandırmak.

                                                         4- Hastanenin tüm tıbbi kadroların çalışmasını sağlamak.

 

                                                           

                                                         1- Hastane binasında görülen fiziki yıpranmaları ve boya

3- Hastane Altyapı ve Donanım          ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

    Eksiklerini Gidermek                   2- Hastane alt yapısına yönelik donanım ve cihaz eksiklerini

                                                            gidermek.

 

 

                                                         1- İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak kalifiye eleman

                                                            sayısını arttırmak.

4- Hastane Personelini Nicelik        2- Çalışanlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

ve Nitelik Yönünden Geliştirmek     3- Sağlık çalışanlarına mesleki sertifikasyon kazandırmak.

                                                         4- Personele hizmet içi eğitim düzenlemek.

 

 

                                                         1- Sağlık mesleklerinin ilgili alanlarda uygulama yapmalarına

5- Eğitim İçin Alt Yapı                        olanak sağlamak, desteklemek.

Oluşturulmasına Destek Olmak       2- Diğer meslek mensuplarınında uygulama ve staj yapmalarını

                                                            teşvik etmek.

 

                                                           1- Modern çağın gerçeklerine uygun süratli, kaliteli, disiplinli                    

                                                              ve ekonomik bir hastane işletmeciliği oluşturmak.

                                                           2- Borçlanmayı durdurmak ve borç vadelerini düşürmek.

6- Hastanenin Gelir-Gider                3- Borçları tamamen ödemek.

  Dengesini iyileştirmek                     4- Gelir arttırıcı politikalar oluşturmak.

                                                           5- Gider azaltıcı faaliyetler planlamak.

                                                           6- Hastane hizmetleri ile ilgili tanıtıcı reklamlar yaparak hasta

                                                              sayısını arttırmak.

 

 

                                                           1- Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığı

                                                              belirlenerek verilmesini sağlamak.

7- Hastane Hizmetlerinde                  2- Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak.

   Zamanlılığı Sağlamak                     3- Hastaların teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın

                                                              ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zaman aralığında

                                                              sonuçlanmasını sağlamak.

 

 

 8- Hasta Hizmetlerinde                     1- Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanması esnasında

    Hakkaniyeti Sağlamak                     eşit haklarda yararlanmasını sağlamak