Hasta Olarak Haklarınız

• Adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum ayırt edilmeksizin koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden yararlanmak

• İhtiyacınız olduğunda acil bakım hizmeti almak

• Tedaviniz için, size gereken saygı, bakım ve yeterli hizmeti hiçbir ayırım gözetmeksizin almak

• Hastanede kalışınız süresince sizinle ilgilenen uzman hekiminizin ve ekibinin adlarını bilmek

• Tanı, tedavi ve tıbbi bakımınızla ilgili seçenekler, tedavinizin içerdiği olası riskler veya sağlayacağı faydalar hakkında uzman hekiminizden açık ve aydınlatıcı bilgiler almak

• Aydınlatılmış onam doğrultusunda tıbbi ya da cerrahi tüm girişimlerde kendinizle ilgili karar vermek

• Tedavinizle ilgili tüm karar aşamalarıyla ilgili bilgilendirilmek

• Kanunlarla belirlenen bulaşıcı hastalıklar dışında tedaviyi reddetmek, tedaviyi reddettiğiniz zaman sonuçlarıyla ilgili bilgi almak

• Sağlık durumunuzla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ya da yazılı olarak istemek

• Hastane kayıtlarınızın ve sizinle ilgili tüm bilgilerin gizli tutulacağını bilmek

• Haklarınızın ihlali halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli başvuruda bulunmak

• Verilen hizmetler konusunda düşüncelerinizi açıklayabilmek

• Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının olanakları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda hastane kural ve uygulamalarına uygun olarak beraberinizde refakatçi bulundurmayı istemek

Hasta olarak haklarınızın ihlali durumunda Hasta Hakları Danışmanı’na başvurabilirsiniz.

Hasta Olarak Sorumluluklarınız

Bilinci yerinde olan hasta, sağlık kurumunda aşağıdaki hususlarda hastane çalışanlarına yardımcı olmalıdır;

1. Bilgi Verme:
• Hasta, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedavi ile kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir. Tüm sağlık ekibine verdiği her türlü bilginin doğruluğundan hasta sorumludur ve hasta tarafından verilen eksik ya da yanlış bilgilendirmeden doğan tıbbi ya da hukuki sorumluluklar hastaya aittir.

• Hasta, yetkili doktora tedavi sırasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

• Hasta, yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmeli ve kendisi için hazırlanmış olan“Bilgilendirme ve Onam Form”larını dikkatlice okuyarak imzalamalıdır.

2. Önerilere Uyma:
• Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

• Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.

3. Planlanan Tedaviyi Reddetme:
• Hasta, tedaviyi reddetmesi veya doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

4. Tetkik ve Tedavi Giderleri:
• Hasta, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum veya kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.

• Hasta tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde ödemekle yükümlüdür.

• Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK ve Emekli Sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler veya kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı veya sevk kağıdını getirmelidirler.

• Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı takip eden ilk iş günü getirmelidir.

• Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.

5. Sağlık Kurumu Kural ve Uygulamaları:
• Hasta, hastanemizin kural ve uygulamalarına uymalıdır.

• Hasta ve yakınları, sağlık kurumu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uymalı, yapılan uyarıları dinlemeli,  diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olacak davranışlarda bulunmamalıdır.

• Hastaneye ait eşyaların hastane dışına çıkarılmamalıdır. 

6. Saygı Gösterme:
• Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.

• Hasta, sağlık kurumu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

• Hasta Randevuya vaktinde gelinmeli veya aksi taktirde randevuya gelinemeyeceği bildirilmelidir. Randevuya saatinde gelinmesi hastane işleyişini hızlandıracaktır. Randevunuza zamanında gelmediğiniz ve haber vermediğiniz durumda, ilgili hasta danışmanının yapacağı yeni randevu düzenlemesine uymanız gerekmektedir.

7. Bulaşıcı Hastalık Hali:
• Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

8. Uygunsuz Talep:
• Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

9. Hasta Ziyaretçisi:
• Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kurumu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

• Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır.

• Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmemesi.

• Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul edilmesi. (Ziyaretler 30 dakika ile sınırlıdır.)

• Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olması.

10. Tazmin Sorumluluğu
• Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.